Nieruchomości i procesy inwestycyjne

 • przygotowywanie umów zniesienia współwłasności, działu spadku i podziału majątku dorobkowego małżonków
 • reprezentacja w postępowania sądowych o zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku dorobkowego
 • odzyskiwanie nieruchomości wadliwie znacjonalizowanych
 • procesy o odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego
 • prowadzenie postępowań o ochronę posiadania i ochronę własności
 • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych
 • przygotowywanie umów najmu, dzierżawy nieruchomości
 • prowadzenie procesów o eksmisję
 • prowadzenie postępowań o nabycie własności przez zasiedzenie
 • reprezentacja w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w postępowaniach dotyczących uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę
 • kompleksowy due diligence nieruchomości
 • przygotowywanie, analiza i ocena umów o roboty budowlane
 • zakładanie spółek celowych (SPV)
 • przygotowywanie i analiza umów developerskich, dochodzenie roszczeń z tego rodzaju umów i umów przedwstępnych przeniesienia własności lokalu lub nieruchomości