Publikationen

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, redakcja i autorstwo części komentarza, Piotr Kostański, Warszawa 2010,
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy, Piotr Kostański, Zakamycze, Kraków 2004, wydanie elektroniczne, Lex 2006,
 • Die Schutzwirkung des Patents nach polnischem Recht, Piotr Kostański, Baden-Baden 2010,
 • Prawo cywilne – część ogólna, Piotr Kostański (z M. Hałgasem) Repetytoria Becka, CH Beck, Warszawa 2006, II wydanie, Warszawa 2007, III wydanie, Warszawa 2010,
 • Prawo rzeczowe, Piotr Kostański (z K. Grzesikiem i M. Hałgasem) Repetytoria Becka, CH Beck, Warszawa 2007, II wydanie Warszawa 2009, III wydanie, Warszawa 2011,
 • Prawo własności intelektualnej w testach, Piotr Kostański, redakcja i autorstwo części rozdziałów, Warszawa 2008,

UDZIAŁ W PRACACH ZBIOROWYCH

 • Aspekty społeczne i prawne Biotechnologii, Piotr Kostański, pod red. T. Twardowskiego, PAN, Warszawa 2012
 • Dobra niematerialne w działalności biur podróży, w: Prawo w praktyce biur podróży, Piotr Kostański, praca zbiorowa pod red. P.Cybuli, Lexis Nexis, Warszawa 2006,
 • Prawne aspekty nieuczciwej konkurencji w praktyce biur podróży, w: Prawo w praktyce biur podroży, Piotr Kostański, praca zbiorowa pod red. P.Cybuli, Lexis Nexis, Warszawa 2006,
 • Prawo reklamy w praktyce biur podróży, w: Prawo w praktyce biur podróży, Piotr Kostański, praca zbiorowa pod red. P.Cybuli, Lexis Nexis, Warszawa 2006,
 • Przedmiot praw własności przemysłowej, [w:] Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcjePiotr Kostański, praca zbiorowa pod red. M. Załuckiego, Warszawa 2011,
 • Logika dla prawników, Piotr Pietrołaj, Repetytoria Becka, CH Beck, autorstwo części rozdziałów, Warszawa 2012

ARTYKUŁY

 • Artykuł (z A. Krawiec) Skarga kasacyjna w procesie cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 6. lutego 2005r., Piotr Kostański, Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 1,
 • Artykuł Zasady etyki zawodowej adwokatów w stosunku do klienta, część 1, Piotr Kostański, Monitor Prawniczy 2005, nr 23,
 • Artykuł Zasady etyki zawodowej adwokatów w stosunku do klienta, część 2, Piotr Kostański, Monitor Prawniczy 2005, nr 24,
 • Artykuł (z M. Nowaczkiem) Pełnomocnik z urzędu czy etatowy pracownik sądu, Piotr Kostański, Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 2,
 • Artykuł Etyka zawodowa adwokatów – stosunek adwokata do klientów, Piotr Kostański, Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 2,
 • Artykuł Prawo Unii Europejskiej – Trzy litery to nie to samo, co sześć (omówienie wyroku Sądu Pierwszej Instancji T 423/04), Piotr Kostański, Rzeczpospolita, 27.12.2005,
 • Artykuł Zdolność odróżniająca znaków towarowych – Szczegóły czy wrażenie ogólne, Piotr Kostański, Rzeczpospolita 24.01.2006,
 • Artykuł Postępowanie przed Komisja Europejska w sprawie notyfikowanej pomocy państwa, w: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. 4, Piotr Kostański, Kraków 2006,
 • Artykuł (z Su Hua Lee) Prawo własności przemysłowej – przymusowa licencja. Znacjonalizowanym patentem w ptasią grypę, Piotr Kostański, Rzeczpospolita 8.03.2006,
 • Artykuł Na reklamowy slogan trzeba spojrzeć oczyma przeciętnego konsumenta. „Żyć bogato” to zbyt abstrakcyjny znak (Omówienie wyroku Sądu Pierwszej Instancji WE w sprawie Live Richly, T-320/03), Piotr Kostański, Rzeczpospolita 14.03.2006,
 • Artykuł Ochrona licencjobiorcy wyłącznego w przypadku upadłości licencjodawcy (analiza prawnoporównawcza na gruncie prawa polskiego i niemieckiego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, zeszyt nr 83, Piotr Kostański, Kraków 2006,
 • Artykuł Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, Piotr Kostański, Monitor Prawniczy 2006, nr 11,
 • Artykuł Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu – jako korporacyjny kodeks etyczny a system prawa, Edukacja Prawnicza 2006, nr 5, Piotr Kostański,
 • Artykuł Sąd Pierwszej Instancji WE: prawo własności przemysłowej nie chroni elementów opisowych znaków towarowych Konsument nie pomyli produktów zielarskich, Piotr Kostański, Rzeczpospolita 9.08.2006,
 • Artykuł  Polen. Keine Schutzfähigkeit von Marken, die einem Ländercode i. S. der UN-Klassifikation (ISO 3166) entsprechen (Rechtsprechungsmitteilung), Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, International (GRUR Int.) 2006, Heft 4, Piotr Kostański,
 • Artykuł Nieuczciwe zachowania organizatorów turystyki w Internecie – wybrane problemy, część I, Piotr Kostański, Rynek Podróży 2006, nr. 10,
 • Artykuł Nieuczciwe zachowania organizatorów turystyki w Internecie – wybrane problemy, część II, Piotr Kostański, Rynek Podróży 2006, nr. 12,
 • Artykuł (z P.Cybulą) Kiedy strajk może być zakwalifikowany jako siła wyższa, Piotr Kostański, Rzeczpospolita 19.01.2007,
 • Artykuł Jak graficznie przedstawić zapach- Pachnąca marka, Edukacja Prawnicza 2007, nr 1, Piotr Kostański,
 • Informacja Polsko-Niemieckie spotkanie doktorantów, Edukacja Prawnicza 2007, nr 1, Piotr Kostański,
 • Artykuł Znak towarowy sam się nie obroni przed przekształceniem w nazwę rodzajową, (Omówienie wyroku ETS w sprawie C-145/05, Levi Strauss & Co.), Piotr Kostański, Rzeczpospolita, 29.01.2007,
 • Artykuł Utrata charakteru odróżniającego znaku towarowego, Prawo Europejskie w Praktyce 2007, nr 2, Piotr Kostański,
 • Artykuł Kiedy znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami- Dozwolony znak dla niedozwolonego, Piotr Kostański, Edukacja Prawnicza 2007, nr 4,
 • Artykuł Wspólnotowe znaki towarowe, łeb jelenia wpisany w okrąg, (Omówienie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 14.12.2006 r., sprawy T-81, 82 i 103), Piotr Kostański, Rzeczpospolita 29.01.2007,
 • Artykuł Licencje tylko na pomoc przedsądową, Piotr Kostański, Gazeta Prawna 22.05.2007,
 • Artykuł (z P. Cybulą) Kary umowne: prawo swoje, banki swoje, Piotr Kostański, Rzeczpospolita 14.06.2007,
 • Artykuł Rozwój regulacji prawa pomocy regionalnej w prawie polskim w okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej, Jurysta 2007, nr 6, Piotr Kostański,
 • Współpraca przy artykule: A.Dietz, Verfassungsgericht 24.01.2006 – AZ SK 40/04: Urheberrecht, Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, International (GRUR Int.) 2007, Heft 6, Piotr Kostański,
 • Współpraca przy artykule: Ł. Sobiech, Karty kredytowe: banki podwójnie karzą spóźnialskich, Piotr Kostański, Gazeta Prawna 13.08.2007,
 • Artykuł (z P. Cybulą) Nie można nazywać motelu hotelem, Piotr Kostański, Rzeczpospolita 16.08.2007,
 • Artykuł W umowach kart kredytowych straszą niedozwolone klauzule, Piotr Kostański, Rzeczpospolita 9.05.2008,
 • Artykuł Prawo szlaku – analiza projektu zmian legislacyjnych, Transformacje Prawa Turystycznego, Piotr Kostański, Kraków 2009.
 • Artykuł Sinn und Unsinn der Verlängerung der Schutzdauer von Patenten durch ergänzende Schutzzertifikate (SPC), Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej – Własność Intelektualna, 2009, nr 7, Piotr Kostański,
 • Artykuł Depozycjonowanie stron jako czyn nieuczciwej konkurencji, http://blog.seo-profi.pl/dzial-prawny, Piotr Kostański, 28.12.2012r.
 • Artykuł Na co zwracać uwagę zawierając umowę o pozycjonowanie strony – najczęstsze błędy formalne,  http://blog.seo-profi.pl/dzial-prawny/na-co-zwracac-uwage-zawierajac-umowe-o-pozycjonowanie-strony-najczestsze-bledy-formalne/, Dariusz Gradzi, 29.01.2013r.
 • Artykuł  Funkcjonowanie spółki publicznej w upadłości – zagadnienia prawne, Piotr Pietrołaj  [w:]  Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Kraków 2012,
 • Artykuł (z P. Rataj)  Wykonywanie działalności leczniczej na gruncie nowej ustawy przez podmioty lecznicze, Piotr Pietrołaj, Edukacja Prawnicza 2012, nr 1.
 • Artykuł  Depozycjonowanie stron jako czyn nieuczciwej konkurencji – uzyskiwanie danych sprawcy , http://blog.seo-profi.pl/dzial-prawny, Piotr Pietrołaj, 8.01.2013r.
 • Artykuł Czy za depozycjonowanie można pociągnąć do odpowiedzialności… Klienta firmy SEO , http://blog.seo-profi.pl/dzial-prawny, Piotr Pietrołaj, 3.02.2013 r.
 • Artykuł Czy Klient może pociągnąć firmę pozycjonującą do odpowiedzialności za spadki w Google? , http://blog.seo-profi.pl/dzial-prawny, Piotr Pietrołaj, 15.03.2013 r.
 • Artykuł (z T. Markiem) Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych,  Piotr Kostański, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2015, nr 130.
 • Artykuł Adwokaci, do dzieła, Dariusz Gradzi, Rzeczpospolita, 10.02.2016r.
 • Artykuł  Chargeback – funkcjonowanie i aspekty prawne mechanizmu obciążenia zwrotnego na rynku polskich usług płatniczych (cz. I), Dariusz Gradzi, www.korporacyjnie.pl, 18.02.2015

OPINIE

 • Opinia w artykule: Trzech właścicieli, jeden dom, Dariusz Gradzi, Gazeta Wyborcza, 4.07.2012r.
 • Opinia w artykule: Gwałciciel znów kursuje, tym razem w lokowozie, Gazeta Wyborcza, Dariusz Gradzi, 11.07.2012r.
 • Opinia w artykule: Szkoła przetrwania – co robić gdy emitent nie wykupił obligacji, www.stockwatch.pl, Dariusz Gradzi, 7.08.2012r.
 • Opinia w artykule: Akcjonariusze Atlantisu chcą pozwać KNF do sądu, www.stockwatch.pl, Dariusz Gradzi, 31.10.2012r.
 • Opinia w artykule: Szukał hałaśliwych lokatorów, teraz sprzedał dom, www.gazeta.pl, Dariusz Gradzi
 • Opinia w reportażu: Mandat jest, zdjęcia z fotoradaru kierowca dostać nie musi, www.TVN24.pl, Dariusz Gradzi, 18.12.2012r.
 • Opinia w artykule: Złapał cię fotoradar? Mandat dostaniesz, zdjęcia – nie, www.wprost.pl, Dariusz Gradzi, 18.12.2012r.
 • Opinia w artykule: Skarb państwa chce uniknąć obowiązku wezwania na Azoty Tarnów, www.stockwatch.pl, Dariusz Gradzi, 16.01.2013r.
 • Opinia w artykule: Uniewinniony po dwóch latach pobytu w areszcie, www.gazeta.pl, Piotr Kostański, 31.01.2013r.
 • Opinia w artykule: Odcięci od wody przez sąsiada. Nawet wyrok sądu nie pomaga, www.gazeta.pl, Dariusz Gradzi, 26.02.2013r.
 • Opinia w artykule: Dostał nagrodę od miasta. Po dwu miesiącach musiał ją oddać, www.gazeta.pl, Dariusz Gradzi, 25.07.2013r.
 • Opinia w artykule: Ryzyko nacjonalizacji 12 mld zł odłożonych w III filarze jest niewielkie, www.stockwatch.pl, Dariusz Gradzi,12.09.2013r.
 • Opinia w artykule: Rusinek został okradziony. Zdjęcie złodziei wrzucił na FB, www.gazeta.pl, Dariusz Gradzi, 18.09.2013r.
 • Opinia w artykule: Dwa lata za kratami. Sąd: nie jest winny zabójstwa, www.gazeta.pl, Piotr Kostański, 5.05.2014r.
 • Opinia w artykule: Nieprawidłowości przy głosowaniu czy zwykła pomoc?, m.krakow.gazeta.pl, Dariusz Gradzi, 11.10.2014r.
 • Opinia w artykule: Tarnów bez radnych. Wybory do powtórzenia!, www.krakow.gazeta.pl, Dariusz Gradzi, 14.01.2015r.
 • Opinia w artykule: Wojewoda: Manifestacja na drodze do Morskiego Oka była legalna, www.krakow.gazeta.pl, Dariusz Gradzi, 23.01.2015r.
 • Opinia w artykule: Renomowana restauracja zamknięta. Pracownicy bez pensji, m.krakow.gazeta.pl, Dariusz Gradzi, 24.02.2015r.
 • Opinia w artykule: Ekstradycja Polańskiego w cieniu IV RP. W piątek wyrok, www.wyborcza.pl, Dariusz Gradzi, 28.10.2015r.
 • Opinia w artykule: Sąd likwiduje brudne opłaty klimatyczne. Bo Wisła ma zanieczyszczone powietrze, www.wyborcza.pl, Dariusz Gradzi, 25.11.2015r.
 • Opinia w artykule: 500 plus dla dziecka, 500 minus dla alimenciarza?, www.wyborcza.biz, Dariusz Gradzi, 22.04.2016r.
 • Opinia w artykule: Uboczne skutki 500 plus, www.wyborcza.biz, Dariusz Gradzi, 31.05.2016r.

WYWIADY

 • wywiad: Są nisze dla młodych, www.prawo.rp.pl, Dariusz Gradzi, 16.12.2014r.